Striatum   Praktijk voor Psychotrauma
                             

Privacyverklaring

Mijn praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen u we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Striatum praktijk voor Psychologie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is binnen de praktijk het uitgangspunt voor ons privacybeleid.


Onder de volgende bepalingen wordt weergegeven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens:

1.0 Persoonsregistratie

1.1 Wettelijke grondslag van de persoonsregistratie
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van zorg conform een overeenkomst waarbij de cliënt een partij is.
1.2 Doel van de persoonsregistratie
De praktijk verwerkt persoonsgegevens voor het uitoefenen van haar taken om goede zorgverlening aan te kunnen bieden. In de persoonsregistratie zullen niet meer gegevens worden opgenomen dan voor het doel noodzakelijk is.
1.3 Soort persoonsgegevens die worden geregistreerd
Persoonsgegevens kunnen worden onderverdeeld in reguliere persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Reguliere persoonsgegevens zijn die gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die de privacy kunnen aantasten.
De volgende reguliere persoonsgegevens worden verwerkt om de zorgverleningstaken goed uit te kunnen voeren:
• Personalia en identificatiegegevens bestaande uit naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum, BSN, identiteitsbewijs, email adres, telefoonnummer en gsm-nummer.
• Financiële en administratieve gegevens bestaande uit gegevens over de huisarts, verwijzer of behandelend specialist, verzekeringsbewijs, afspraakmomenten.
• Psychologische gegevens bestaande uit klacht, hulpvraag, bevindingen, objectivering middels vragenlijsten of psychologisch onderzoek, behandelplan, behandelevaluatie, advies, nazorg, bijzonderheden.
• Medische en psychiatrische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, informatie uit eventueel aanvullend onderzoek.
Bijzondere persoonsgegevens zoals religieuze achtergrond, seksuele geaardheid of etniciteit kunnen in de psychologische rapportages worden genoteerd. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die hiertoe uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. Deze personen hebben altijd een geheimhoudingsplicht en een verklaring omtrent gedrag (VOG).
1.4 Medische en administratieve gegevens
Psychologische gegevens worden verkregen uit eigen onderzoek door de behandelaar. Daarnaast worden psychologische en medische gegevens verkregen van de eigen huisarts, of andere behandelaars van de patiënt, per brief, telefoon, e-mail of fax. Indien de patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van gegevens via het Elektronisch Patiëntendossier (hierna: EPD) kunnen gegevens ook uit het EPD verkregen worden. Daarnaast staan deze gegevens ter beschikking van de klachtenfunctionaris voor zover een klacht of melding dit noodzakelijk maakt. Administratieve gegevens worden verkregen door middel van direct contact met de patiënt en door middel van aanlevering door daartoe gemachtigde zorgverzekeraars.
1.5 Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Striatum praktijk voor Psychologie (IJzerloopstraat 1, 4813 HR te Breda). De praktijk maakt ook gebruik van derde partijen om taken uit te kunnen voeren. Deze derde partijen verwerken in sommige gevallen ook persoonsgegevens in opdracht van de praktijk en zijn daarom ook aangewezen als verwerker. Derde partijen die persoonsgegevens verwerken zijn onder andere de internetomgeving van het AVG programma en de financiële administratie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
1.6 Wijze van opnemen en wijzigen van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden in het EPD middels daartoe geschikte apparatuur vastgelegd en/of gewijzigd.
1.7 Bewaartermijn van persoonsgegevens
Persoonsgegevens en medische gegevens worden na aanmaak bewaard conform de wettelijke richtlijnen. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) schrijft voor dat uw gegevens gedurende 20 jaar worden bewaard. Tot deze gegevens behoort alle informatie uit het EPD. Papieren aantekeningen behoren daar niet toe. Deze worden vernietigd.
1.8 Beveiliging persoonsgegevens
De praktijk maakt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
· Bij het EPD wordt gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen
· Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd of verzorgd van encryptie wanneer daar aanleiding toe is.
· Wij maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
1.9 Verstrekken van medische en administratieve gegevens aan derden
Na verwijzing door de huisarts wordt aan uw huisarts of diens waarnemer teruggekoppeld of u al dan niet in zorg komt. Indien u toestemming heeft gegeven wordt ook inhoudelijke informatie met uw huisarts of diens waarnemer gedeeld.
Daarnaast vindt verstrekking van persoonsgegevens en administratieve gegevens alleen plaats aan de desbetreffende zorgverzekeraar, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit of een daartoe door haar aangewezen gemachtigde instantie. Dit ten behoeve van het uitoefenen van de controlerende functie die deze autoriteiten hebben. De praktijk is van overheidswege verplicht hieraan medewerking te verlenen. Bijvoorbeeld het aanleveren van informatie over de gestelde classificatie en (gepseudonimiseerd) de antwoorden van de ingevulde vragenlijst HONOS+, aan de hand van welke de zorgzwaartetypering en de bekostiging worden bepaald.

2.0 Rechten van betrokkenen
2.1 Recht op inzage, rectificatie en verwijderen van gegevens.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft u als cliënt recht op inzage, rectificatie en verwijderen van gegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om persoonsgegevens die onjuist zijn te rectificeren. Deze rectificatie heeft alleen betrekking op administratieve onjuistheden, zoals uw naam of geboortedatum, maar niet ten aanzien van de bevindingen, gestelde classificatie of diagnose. Indien u het niet eens bent met een mening of conclusie van de behandelaar kunt u dit niet laten corrigeren. U kunt in dat geval op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wel schriftelijk commentaar aan uw medisch dossier toe laten voegen.
Inzage en/of het verwijderen van psychologische of medische gegevens en/of persoonsgegevens vindt plaats na een schriftelijk verzoek. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek. Een afschrift van de vastgelegde gegevens wordt alleen dan verstrekt na wederzijdse ondertekening van de gegevens. Zowel u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) als de behandelaar ontvangen een ondertekend exemplaar.
Tenslotte heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of een deel hiervan en het recht om een eerder verleende toestemming in te trekken.
2.2 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening ben dat het verwerken van de persoonsgegevens niet overeenkomstig met de wettelijke bepalingen dan bent u gerechtigd een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.1.1 Wettelijke grondslag van de persoonsregistratie
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van zorg conform een overeenkomst waarbij de cliënt een partij is.

3.0 Beroepsgeheim, afgeleid beroepsgeheim en verklaring geheimhouding
Psychologen hebben beroepsgeheim. Het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht gelden voor alle psychologische, medische en administratieve gegevens van cliënten. De geheimhouding is geregeld in de Beroepscode voor Psychologen welke te vinden is op de website van het Nederlands Instituut voor Psychologen.
Indien persoonsgegevens door administratief personeel of ondersteunend personeel wordt verwerkt geldt een verklaring geheimhouding, welke bij aanvang van het dienstverband, de contractperiode of benoeming ter ondertekening wordt voorgelegd.

Wijzigingen
De praktijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement.
07-01-2024