Striatum   Praktijk voor Psychotrauma
                             

Behandelaanbod

In mijn praktijk bied ik verschillende vormen van psychotherapie aan. Bij de keuze van de behandeling wordt uitgegaan van de richtlijnen ggz en de ggz standaarden. Lees hieronder meer over de verschillende behandelingen. 


Cognitieve gedragstherapie
Deze therapie gaat uit van de invloed van het denken (cognitie) op het gevoelsleven en het gedrag. Anderzijds benadrukt de therapie de invloed van je gedrag op je denken en je gevoelsleven. Zowel het denken als het doen zijn dus belangrijke aangrijpingspunten om tot verandering te komen. In sommige situaties ligt het accent in de behandeling op het veranderen van gedragspatronen en in andere situaties meer op het doorbreken van gedachtenpatronen.


Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
Interpersoonlijke therapie (IPT) is een behandeling bij depressieve klachten. Veranderingen in relaties kunnen psychische klachten uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Tijdens de therapie leert u hoe uw contact met anderen verloopt en hoe u dit kunt verbeteren.
Thema’s binnen de int4erpersoonlijke psychotherapie kunnen zijn:
Rolverandering: u bent depressief geworden na een belangrijke verandering in uw leven, bijvoorbeeld na pensionering of verhuizing
Rouw: u bent depressief geworden na het overlijden van een belangrijk persoon
Interpersoonlijk conflict: u bent depressief geworden door een langdurig of moeilijk oplosbaar conflict met een belangrijke andere, zoals uw partner of werkgever
Interpersoonlijke tekort: u bent depressief geworden omdat uw het moeilijk vindt om sociaal contact te maken en te houden.


Acceptance and Commitment Therapie
Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een moderne vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij het aanvaarden van onverklaarde, aanhoudend of niet veranderbare klachten centraal staat. Je leert om het zinloze gevecht met negatieve emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen en de aandacht te richten op de zaken in jouw leven die voor jouw belangrijk zijn. Deze behandeling is bijvoorbeeld geschikt voor het leren omgaan met chronische pijn of vermoeidheid, bijvoorbeeld als gevolg van hersenletsel.


Traumabehandeling en EMDR
EMDR, oftewel Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is een therapie die oorspronkelijk is ontwikkeld voor het verwerken van traumatische ervaringen. EMDR is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling.Tegenwoordig wordt EMDR ook breder toegepast bij andere vormen van angst. Lees meer over EMDR: https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/
Behalve EMDR zijn er ook nog andere vormen van trauma behandeling waarvan is aangetoond dat deze goed werken. In overleg bekijken we samen welke behandeling het meest geschikt is en het beste bij jouw klachten past.
Lees meer over EMDR:  https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/#hoe-werkt-emdr


Schematherapie
Schematherapie is een moderne behandeling voor mensen die als gevolg van negatieve levenservaringen of traumatische ervaringen hardnekkige patronen in hun leven hebben ontwikkeld die herstel in de weg staan. Deze patronen zijn een onderdeel geworden van je karakter en vaak lastig te doorbreken. Voorbeelden van patronen zijn dat je moeite hebt andere mensen te vertrouwen, vaak conflicten krijgt met mensen in je omgeving, overmatig afleiding zoekt op een destructieve manier, of dat je hebt geleerd je terug te trekken, terwijl je eigenlijk behoefte hebt aan contact. Deze behandeling is geschikt voor mensen die aanhoudende klachten ervaren ten aanzien van de stemming of aanhoudende problemen hebben in het contact met anderen.
Lees meer over schematherapie:  https://www.schematherapie.nl/schematherapie


Systeemtherapie
Soms lukt het niet om negatieve of disfunctionele patronen in je leven te doorbreken. Als mensen zijn we altijd in interactie met anderen. Negatieve patronen van onszelf of van anderen uit onze omgeving kunnen van invloed zijn op de interacties die we hebben met belangrijke anderen. Negatieve patronen in de interactie met anderen kunnen hardnekkig worden en moeilijk te veranderen. In dat geval kan het helpend zijn om een systemische behandeling in te zetten en uw omgeving te betrekken bij de behandeling.
Lees meer over systeemtherapie:  https://www.nvrg.nl/systeemtherapie


Neuro-psychotherapie
Neuro-psychotherapie is geen nieuwe of andere vorm van psychotherapie. Het is een term die gebruikt wordt wanneer er  psychotherapie wordt geboden bij mensen met een hersenaandoening. Behandelaren die neuro-psychotherapie geven zijn niet alleen gekwalificeerd als psychotherapeut, maar zijn daarbij ook klinisch neuropsycholoog, beiden wettelijk beschermde titels. Door het combineren van de expertise uit beide vakgebieden is het beter mogelijk de behandeling af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt wanneer er sprake is van een hersenaandoening. Ook is het logisch dat bij een hersenaandoening vaker het systeem wordt betrokken bij de behandeling.


E-Health
E-health staat voor alle vormen van digitale hulpverlening. Denk hierbij aan online consulten in de vorm van videobellen, virtual reality, online informatie en behandelmodules waarbij via het online platform ondersteunende oefeningen kunnen worden gedaan. De E-health wordt altijd aanvullend gebruikt aan de behandelgesprekken die u heeft. De oefeningen die u op het platform maakt blijven ook na de behandeling tot uw beschikking via uw eigen account.