Striatum   Praktijk voor Psychotherapie
                             

Wie kan worden verwezen?

Inclusie criteria

Striatum Psychologie biedt zorg aan volwassen en vitale ouderen. De praktijk heeft expertise op het vlak van traumabehandeling in de vorm van psychotherapie en psychologische behandeling bij psychische, emotionele en gedragsmatige problemen. Striatum biedt zorg voor de volgende problematiek:

- Zelfbeeld- en identiteitsproblematiek
- Angst- en stemmingsproblematiek
- Posttraumatische stressstoornissen en trauma gerelateerde problematiek
- Ontwikkelingsproblematiek
- Somatoforme problematiek
- Hechtingsproblematiek
- Persoonlijkheidsproblematiek


Exclusie criteria
Hieronder beschrijven we de criteria van problematiek waarvoor Striatum Psychologie geen zorg biedt. Het kader van Striatum Psychologie wordt mede bepaald door de ambulante setting waarin geen mogelijkheden zijn voor multidisciplinaire zorg, intensieve zorg en opname of crisisdienst. Het is daarnaast de zorgzwaarte die bepaalt of een cliënt wel of niet kan worden geholpen. Milde en matige problematiek vallen binnen de inclusiecriteria. Striatum Psychologie biedt geen zorg voor:

- Cliënten die actuele en acute psychiatrische problematiek hebben en ook psychiatrische consultatie vereisen, zoals onder andere bij psychose, schizofrenie, bipolaire stoornis, waanstoornis of autisme spectrum stoornis.
- Cliënten waarbij sprake is van stoornissen in of door het gebruik van middelen en verslavingsproblematiek.
- Cliënten met fors risicovol en grensoverschrijdend gedrag of met forse motivatieproblemen.
- Cliënten met ernstige of forse klachten vanuit persoonlijkheidsproblematiek.
- Ook suïcidaliteit, crisisgevoeligheid, ernstige automutilatie en zelfbeschadiging is een exclusiecriterium.
- Cliënten met een leefsituatie waarbij sprake is van actuele en acute onveiligheid.
- Cliënten met ernstige eetstoornissen.
- Cliënten met ernstige cognitieve stoornissen of neuro-psychiatrische problemen die opvolging behoeven door een geriater, neuropsychiater of specialist ouderengeneeskunde.
- Cliënten met chronische problematiek en cliënten die vallen onder de WLZ.