Striatum   Praktijk voor Psychotrauma
                             

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen zorgverlening die opdrachtgever (lees: degene die als client bij de opdrachtnemer in behandeling is) met de opdrachtnemer (lees: de psycholoog van Striatum Praktijk voor Psychologie) sluit, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. De overeengekomen zorgverlening betreft alle zorg inclusief intakegesprek, diagnostisch onderzoek, behandelconsulten of andere vormen van overeengekomen communicatie. Andersluidende voorwaarden worden door Striatum Praktijk voor Psychologie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Zorgprocedure
De startdatum van de zorgverlening wordt bepaald door de datum van het intakegesprek. Dit gesprek wordt gepland zodra u het inschrijfformulier, de zorgovereenkomst en de vragenlijst heeft geretourneerd.
De procedure van de verleende zorg is te onderscheiden in drie fasen.
1. Diagnostiekfase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden, diagnostiek en bespreking van behandeldoelen. De diagnostiekfase betreft de eerste twee gesprekken. 
2. Behandelfase: samen met de psycholoog werkt de cliënt aan verandering van zijn/haar problemen of klachten.
3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek of schriftelijk per mailbericht plaats.

Artikel 3. Overeenkomst van Behandeling
Na de intakefase wordt een behandelovereenkomst mondeling dan wel schriftelijk aangegaan door de opdrachtgever met de behandelend psycholoog. Ook wanneer opdrachtgever er uitdrukkelijk of stilzwijgend vanuit gaat dat deze wordt aangegaan met de hele praktijk als zodanig.
De uitvoering van de behandeling geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
Opdrachtgever vrijwaart Striatum Praktijk voor Psychologie en haar psycholoog van enige vordering van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 4. Uitwisseling van informatie
Indien u er geen bezwaar tegen heeft vindt er uitwisseling van informatie plaats tussen Striatum Praktijk voor Psychologie en de huisarts. Verstrekking van informatie aan anderen dan de huisarts gaat altijd in overleg en met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever (akkoordverklaring) kan de psycholoog overleg plegen met een verwijzer/POH-ggz/medisch specialist/psychiater of een collega-psycholoog voor advies of afstemming van de zorgverlening.
De psycholoog zal daarbij conform de beroepscode de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd vooraf overleg plegen met de opdrachtgever.

Artikel 5. Inschakeling van derden
De psycholoog is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens grove opzet of nalatigheid van voor voornoemde psycholoog.
Tevens kan de psycholoog een derde consulteren over uw casus, dit gebeurt altijd anoniem. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit kenbaar maken bij de psycholoog.

Artikel 6. Afspraken
De cliënt dient tijdig voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Indien de cliënt zijn afspraak niet kan nakomen, zal de cliënt dit tenminste 24 uur tevoren aan de opdrachtnemer bekend maken (schriftelijk per email dan wel telefonisch eventueel door inspreken op het antwoordapparaat, ook op zondag.) Bij het niet nakomen van de afspraak of bij annulering op een kortere termijn dan 24 uur voor de afspraak, zal de opdrachtnemer de helft van het tarief voor een consult in rekening brengen. Dit bedrag krijgt u niet vergoed van uw verzekeraar.

Artikel 7. Bereikbaarheid
De praktijk is tijdens openingstijden per email en telefonisch bereikbaar. Tijdens gesprekken staat de telefoon uit. Bij telefonische onbereikbaarheid kan een e-mailbericht worden gestuurd. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Striatum Praktijk voor Psychologie heeft geen 24 uur dienst. Tijdens vakanties is er een waarneem regeling voor calamiteiten tijdens kantooruren. Bij nood of gevaar kunt u terecht bij de huisartsenpost welke zo nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst van de regionale GGZ. Wil je praten over zelfmoord? Ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor zelfmoorpreventie: 0900-0113.

Artikel 8. Financiering
Striatum praktijk voor Psychologie heeft zorgcontracten met de volgende verzekeraars: Achmea (inclusief de labels De Friesland; FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis en ProLIFE), Menzis (inclusief de labels Anderzorg, HEMA, VinkVink); Caresq (inclusief het label Aevitae), A.S.R. (inclusief het label Ditzo) en DSW (inclusief de labels Stad Holland en In Twente). Met de overige zorgverzekeraar heeft Striatum Praktijk voor Psychologie geen contracten afgesloten. Bij gecontracteerde zorg wordt de factuur door Striatum praktijk voor Psychologie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Bij ongecontracteerde zorg dient de nota door de opdrachtgever zelf aan Striatum praktijk voor Psychologie te worden betaald. Betaling gaat per pin na afloop van de sessie. De factuur kan vervolgens op basis van restitutie bij de zorgverzekeraar ter declaratie worden ingediend. Informatie over de hoogte van de vergoeding kan bij de verzekeraar worden opgevraagd. Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is zijn declaratie/vordering aan een deurwaarder uit handen te geven doordat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal de opdrachtnemer de incassokosten aan de opdrachtgever doorberekenen. Mocht de opdrachtgever met de betaling van enige vordering jegens de opdrachtnemer in gebreke blijven, dan heeft de opdrachtnemer het recht verdere uitvoering van behandeling op te schorten tot op het moment dat de vordering is voldaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Striatum Praktijk voor Psychologie en de psycholoog in privé is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de psycholoog afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever in voorkomende gevallen kosteloos een kopie van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidspolis toegezonden.

Artikel 10. Tarief en betaling
10.1 Striatum Praktijk voor Psychologie hanteert standaardtarieven en kostenvergoedingen. Bij gecontracteerde zorg worden de tarieven van gehanteerd van de zorgverzekeraar. Bij ongecontracteerde zorg worden de marktconforme tarieven gehanteerd zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Bij ongecontracteerde zorg wordt voor aanvang van de zorg een actueel overzicht van de tarieven verstrekt aan de opdrachtgever. Striatum praktijk voor Psychologie heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen, met dien verstande dat dit schriftelijk kenbaar gemaakt moet worden aan de opdrachtgever, die vervolgens het recht heeft om van verdere zorgverlening af te zien.
10.2 Bij gecontracteerde zorg wordt worden de consulten rechtstreeks in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Bij ongecontracteerde zorg wordt bij een consult het geldende honorarium voor betreffend consult per pin of betalingsverzoek in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Na de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur van de geleverde zorg. De factuur kan door de opdrachtgever via restitutie worden ingediend bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaalt aan de hand van het zorgverzekeringspakket of de verzekeringspolis of vergoeding al dan niet plaatsvindt en de hoogte van de vergoeding. Geestelijke gezondheidszorg gaat af van uw eigen risico als u dat nog niet heeft verbruikt. U betaalt zowel bij gecontracteerde als bij ongecontracteerde zorg per jaar eigen risico over de geleverde zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage is daarnaast ook afhankelijk van uw vrijwillige eigen risico.
10.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gevraagde en correcte gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de factuur.
10.4 Indien niet direct aan de betaling kan worden voldaan, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na het genoten consult. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn geheel is voldaan, is opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe sommatie of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is het openstaande saldo direct opeisbaar en is wettelijke rente verschuldigd zolang de betalingsverplichtingen niet worden voldaan.
10.5 In geval bepaalde in artikel 10.3 van deze Algemene Voorwaarden, is de psycholoog gerechtigd onverwijld en zonder verdere sommaties tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden hiermee te belasten. Alle gemoeide kosten, in en buiten rechte, verband houdend met de inning van de uitstaande vordering en eventuele wettelijke rente, komen ten laste van de opdrachtgever, conform bepaalde in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en bepaalde in de invorderingswet. Deze kosten worden tenminste vastgesteld op 20% van het totaal aan openstaande bedragen met een minimum van € 75,-
10.6 Bij opzegging van de behandelovereenkomst door de opdrachtgever, vervallen eventuele openstaande vorderingen niet. Verzoeken om overdracht van dossiergegevens aan een andere psycholoog of instelling laten de verplichting tot betaling onverlet.
10.7 Het indienen van een klacht bij het NVGZP of tuchtcollege voor de gezondheidszorg zorgt niet voor opschorting van de betalingsverplichting. Opdrachtgever dient zijn of haar psycholoog per omgaande schriftelijk in kennis te stellen van een ingediende klacht.
10.8 Bij niet voldoen aan de betalingsverplichting is de psycholoog gerechtigd verdere behandeling te staken of op te schorten.
10.9 Een gemaakt afspraak kan uiterlijk tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij verzuim in het geval van niet tijdige annulering behoudt de psycholoog zich het recht voor om de helft van het consult tarief van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. U krijgt deze niet vergoed van u verzekeraar. De factuur van een niet nagekomen wordt voldaan voor het eerstvolgende consult.

11. Het klachtrecht
Opdrachtnemer is een BIG-geregistreerd Klinisch psycholoog en leeft de beroepscode volgens dit register na. Met deze BIG-registratie valt de psycholoog onder het medisch tuchtrecht. Daarnaast is de psycholoog aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.
De klachtenfunctionaris van de LVVP is het eerste aanspreekpunt in het geval de psycholoog en de opdrachtgever er samen niet uitkomen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen psycholoog en opdrachtgever. Een exemplaar van de beroepscode, evenals de procedure voor het klachtenrecht ligt ter inzage in de praktijk.

Artikel 12. Het privacyreglement
Opdrachtnemer is een BIG-geregistreerd Klinisch psycholoog en valt daarmee onder het medisch beroepsgeheim. De praktijk houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. De manier waarop met uw privacy wordt omgegaan valt na te lezen in de privacyverklaring. De privacyverklaring wordt voorafgaand aan de zorg toegezonden en is tevens te vinden op de website van de praktijk.
Opdrachtnemer heeft een registratieverplichting naar de overheid en zorgverzekeraars van gepseudonimiseerde persoonsgegevens in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg. Indien client en zorgaanbieder een privacyverklaring ondertekenen kan een aanlevering van deze gegevens achterwege blijven.